منصور حلاج – صدا و تصوير

 

 <<< حلاج شناسی (محاکمه حلاج ) –از کتاب انسان کامل جلد دوم تألیف علی اکبر خانجانی

 <<< کتاب صوتی ذکر حسین ابن منصور حلاج از تذکره اولیا عطار نیشابوری با صدای ناصر زراعتی

 <<< منصور حلاج – مصطفى آزمايش