مَرضیه – صدا و تصوير

 

 <<< مرضیه – به رهی دیدم برگ خزان

 <<< بوی جوی مولیان مرضیه و بنان

 <<< مرضیه – سنگ خارا

<<< مرضيه – در میان گلها

 <<< ترانه تو بخوان، مرضیه

 <<< مرضیه، قسم به دلهای خسته دلان

 <<< امشب شب مهتابه – مرضيه

 <<< مرضیه – اگر مستم