مهران روحانى – صدا و تصوير

 

 <<< مهران روحانى –  الهه ناز

 <<< مهران روحانی – سیمفونیتا سینتتیکال

 <<< نغمه های شادی – شعر و موسیقی از مهران روحانی, گروه کر پارسیان