مهرداد فريد – صدا و تصوير

 

 <<< بلور بنفش، سوئیت سمفونی شهرزاد اثر ریمسکی کورساکف

 <<< در باره مهرداد فريد