مهرداد پاکباز – صدا و تصوير

 

 <<< خنیاگران امروز؛ مهرداد پاکباز، آیدین شفایی، محمد انشایی، پورنگ پورشیرازی

 <<< مهرداد پاکباز – گل نیشان

 <<< مهرداد پاکباز – لابرينث