محمدرضا شجریان – صدا و تصوير

 

<<< آلبوم خراسانیات – استاد شجریان و پرویز مشکاتیان

 <<< محمد رضا شجریان، آلبوم کامل نوا، مرکب خوانی

 <<< کنسرت محمدرضا شجریان در رویال فستیوال هال لندن همراه با گروه شهناز

<<< آلبوم کامل بیداد از محمد رضا شجریان