منیر وکیلی – صدا و تصوير

 

 <<< منیر وکیلی – عزیز جون

 <<< منیر وکیلی – ریحان

 <<< منیر وکیلی – پروانه

 <<< منیر وکیلی – گل گندم

 <<< منیر وکیلی – شیرعلی مردان

 <<< پرتره: به یاد منیر وکیلی