مرتضی نی‌داوود – صدا و تصوير

 

 <<< مصاحبه با مرتضی نی‌داوود

 <<< يادی از مرتضی نی داوود

 <<< شهلا سرشار و استاد نی داود