نادر مشایخی – صدا و تصوير

 

<<<  گفتگوی نادر مشایخی با لوریس چکناواریان

 <<< نادر مشایخی – مغولى

 <<< بخشی از فالگیر کوشا میرزایی رهبر نادر مشایخی