نقاره – صدا و تصوير

 

 <<< ساز و نقاره – داراب

 <<< سعید کریمی و ساز ناقاره

 <<< ساز نقاره استاد حمید حیدری .شبیراسماعیلی بنارویه