نى – صدا و تصوير

 

نی حسن کسایی – بداهه نوازی در چهارگاه و قطعه سلام صبحگاهی >>>

نی نوازی استاد محمد موسوی >>>