نورعلی الهی – صدا و تصوير

 

 <<< زندگی و آثار استاد الهی – بازسازی ديجيتال

 <<< تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی