پری زنگنه – صدا و تصوير

 

 <<< پری زنگنه – گنجشکک اشی مشی

 <<< پری زنگنه – کُریشیم

 <<< پری زنگنه – شكار آهو

 <<< پری زنگنه – آلبوم کامل آواز‌های امروز و محلی

 <<< پری زنگنه – دریچه ها