پریسا – صدا و تصوير

 

 <<< مجموعه اجراهای پریسا

 <<< بانو پریسا ، تنها تو بمان

 <<< ای یوسف خوشنام ما با صدای پریسا

 <<< از خون جوانان وطن لاله دمیده؛ عارف قزوینی ، پریسا و گروه مولانا