صدا و تصوير

فيلم فولان دوى ـ صدا و تصوير

مصاحبه صداى آمريکا با حسين فاضلى >>>

مصاحبه احمد رافت با حسين فاضلى >>>

مصاحبه عسل پهلوان با جميل خرازى >>> 

فیلم خام (English) >>>

ممصاحبه تلویزیونی شوشما دات با جمیل خرازی در برنامه “تمرکز در مسائل زنان” ـ ١ (English) >>>

ممصاحبه تلویزیونی شوشما دات با جمیل خرازی در برنامه “تمرکز در مسائل زنان” ـ ٢ (English) >>>

ممصاحبه تلویزیونی شوشما دات با جمیل خرازی در برنامه “تمرکز در مسائل زنان” ـ ٣ (English) >>>

مصاحبه رادیویی شوشما دات با جمیل خرازی در رادیو اسپایس ـ (English) >>>