جرايد و رسانه ها

شعر و رقص و ترانه در سرزمين چنگ و چغانه

 

ديلى ميل، گزارش اول از برنامه توس >>>

 

ديلى ميل، گزارش دوم از برنامه توس >>>

 

ديلى اكسپرس، گزارش از برنامه توس >>>

 

ايونينگ استاندارد، گزارش از برنامه توس >>>

 

هلو، گزارش از برنامه توس >>>

 

جوانان، برنامه ضيافت >>>

 

كيهان لندن، گفتگوى اول با جميل خرازى >>>

 

كيهان لندن، گفتگوى دوم با جميل خرازى >>>

 

كيهان لندن، گفتگو با فرزانه كابلى >>>

 

كيهان لندن، درباره بنياد توس >>>

 

خاورميانه، گزارش از برنامه توس >>>

 

رقص، گزارش از برنامه توس >>>