غلامحسین بیگجه‌خانی – صدا و تصوير

 

 <<< تکنوازی تار- غلامحسین بیگجه‌خانی

 <<< تکنوازی تار – غلامحسین بیگجه‌خانی

 <<< رنگ دشتی: غلامحسین بیگجه‌خانی – پريسا خانى