منابع

۱۰۰ سال ترانه در ايران

 

بنياد توس، صد سال ترانه >>>

موسیقی پاپ ایرانی >>>