منابع

تاريخ موسيقى اصيل در ايران

 

پیوند های مناسب:

نگاهی به موسیقی عربی و سیر تحول آن >>>