رضا شفیعیان – صدا و تصوير

 

 <<< تکنوازی سنتور رضا شفیعیان – ابوعطا

 <<< رضا شفیعیان – تک نوازی در دستگاه اصفهان

 <<< رضا شفیعیان و بهرام سارنگ

 <<< رضا شفیعیان – کنسرت برلن٬ شور