رودکی – صدا و تصوير

 

 <<< بوی جوی مولیان – کُر ملی ایران

 <<< رودکی- با صدای منوچهر انوار- اهنگ فریدون شهبازیان