سعید فرج‌پوری – صدا و تصوير

 

 <<< سعید فرج‌پوری – مطرب حریفان

 <<< تصنیف سرو آزاد – سعید فرج پوری

<<< سعید فرجپوری , جمال صلواتی کردستانی

 <<< سعید فرج‌پوری – سرو خرامان

<<< سعید فرج‌پوری – راز من٬ آواز:  پریسا

 <<< سعید فرج‌پوری – کانال يوتيوب