صهبا مطلبی – صدا و تصوير

 

 <<< صهبا مطلبی – پيش درآمد بيات اصفهان

 <<< صهبا مطلبی – بديهه نوازى سه تار

 <<< صهبا مطلبی – آواز دشتى