سعید هرمزی – صدا و تصوير

 

 <<< سه تار استاد سعید هرمزی

 <<< سعید هرمزی – تکنوازی سه تار – شور

 <<< سعید هرمزی – تکنوازی سه تار – ابوعطا

 <<< مصاحبه‌ای با استاد سعید هرمزی نوازنده سه تار و تار