ساسانیان – صدا و تصوير

 

 <<< فلسفه و نظام کشورداری ایران – اشکانیان و ساسانیان – دکتر شهرام آرین

 <<< گذر از دو قرن سکوت: برخورد ایرانیان با سقوط ساسانیان و پیامدهای آن – تورج دريايى

 <<< مستند اردشیر آخرین پادشاه اشکانی و مجموعه تاریخی ساسانی فیروزآباد

 <<< تورج دریایی – مانی: پیامبر نگارگر، پیامبر آخر؟

 <<< داستان مزدک