سلوکیان – صدا و تصوير

 

 <<< سلوکیان و فرهنگ هلنی به روایت دکتر تورج دریایی

<<< در گذرگاه تاریخ ایران – قسمت هفدهم – حکومت سلوکی ها – اسماعیل وفا یغمایی