سه تار – صدا و تصوير

 

 <<< کنسرت کاخ نیاوران- سه تار استاد محمد رضا لطفی، تنبک آقای محمد قوی حلم

 <<< قطعه ای با سه تار توسط جلال ذوالفنون