شفیعی کَدْکَنی – صدا و تصوير

 

 <<< به کجا چنین شتابان : شفیعی کدکنی

 <<< شفیعی کدکنی (م سرشک) – دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم