شهريار – صدا و تصوير

 

 <<< پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند – شهریار

 <<< بلالی باش : شعر و صدا استاد شهریار

 <<< داستان شهريار شدن “محمد حسين بهجت تبريزى” از زبان خودش