سیما بینا – صدا و تصوير

 

 <<< سیما بینا – موسیقی مقامی تربت جام

 <<< سیما بینا – گل از تو بوییم

<<< سیما بینا – دختر قوچانی و عزیز و بلند بالا

 <<< سیما بینا – نوایی با دوتار استاد عثمان

 <<< سیما بینا – مجنون نبودم

 <<< سیما بینا – اواز کردی کرمانجی و سیزه گل یار