سهيل ناصرى – اطلاعات بيشتر

 

 <<< مصاحبه راديوفردا با سهيل ناصرى در باره كنسرت در مركز لينكلن

<<< رسيتال در كارنگى  هال: مصاحبه راديوفردا با سهيل ناصرى