سرنا – صدا و تصوير

 

 <<< سورنای نوروزی

 <<< شاه میرزا و رضا مرادی : سرنا و دهل