صدا و تصوير

مستند طاق کسرى: صدا و تصوير

 

مستند طاق کسری،از پژمان اکبرزاده، گزارش صداى آمريکا >>>

مستند طاق کسری،از پژمان اکبرزاده، گزارش بى بى سى >>>