تار – صدا و تصوير

 

 <<< تکنوازی تار از محمد رضا لطفی – بیات اصفهان

 <<< تکنوازی تار – جلیل شهناز