تنبک – صدا و تصوير

 

 <<< بداهه نوازی تنبک – سیاوش رستانی

 <<< تک نوزای تنبک – محمدرضا مرتضوی

<<< گروه نوازی تنبک به سرپرستی فرهاد صفری

 <<< دونوازی دف و تنبک – گروه مستان