یدالله رؤیایی – صدا و تصوير

 

 <<< تلاش صد ساله: یدالله رویایی (شاعر) – علی لیمونادی

 <<< مقصود منم، اویِ در آئینه بهانه ​/ یداله رویائی

 <<< من ِ گذشته امضا – شعر خوانی یداله رویایی

<<< فنجان تو كوهستانی ست – شعر خوانی یداله رویایی

 <<< یداله رویائی – از دوستت دارم

 <<< گفت و شنودی با يدالله رؤيائی