زندیان – صدا و تصوير

 

 <<< ناصر انقطاع « کريم خان زند ـ شاهنشاهي از تبار لر

 <<< ارگ کریمخان

<<< آثار زندیه در شیراز

 <<< ویدئو مپینگ بنای تاریخی ارگ کریمخان زند شیراز