زهره جویا – صدا و تصوير

 

 <<< زهره جویا، به کجا چنین شتاب

 <<< کاکوله مکن ناز – زهره جویا

 <<< زهره جویا ترانه های محلی ایران

 <<< جامه نارنجی: زهره جویا