جرايد و رسانه ها

عشق آمد و آتش به همه عا لم زد

 

كيهان لندن، شماره ۱۳۷۹، مصاحبه با جميل خرازى در باره بازشناسى عرفان >>>
كيهان لندن، شماره۱۳۸۰، مصاحبه با اعضاى گروه رقص بنياد توس >>>
كيهان لندن، شماره ۱۳۸۲، مصاحبه با محمد معتمدى >>> 
كيهان لندن، شماره ۱۳۸۵، مقاله اى از محمود خوشنام >>>
جوانان، گفتگو با جميله خرازى >>> 
آواى لندن، شماره ۱۶۳، گزارشى كوتاه >>> 
كيهان لندن، شماره ۱۳۸۷، مصاحبه با جميل خرازى >>>
فرهنگ و هنر، الهه خوشنام >>>
محمود خوشنام، گفتگويى با محمد معتمدى  >>>