جرايد و رسانه ها

جاده ابریشم

کیهان لندن، مصاحبه با جمیل خرازی >>>

 

کیهان لندن، مصاحبه با فخری نیکزاد >>>

 

کیهان لندن، گزارش >>>

 

روزآنلاین، گزارش >>>

 

خلیج فارس، گزارش >>>

 

خلیج فارس، مصاحبه با جمیل خرازی >>>

 

جوانان، مصاحبه با جمیل خرازی >>>