جرايد و رسانه ها

مستند طاق کسرى: جرايد و رسانه ها

 

طاق کسرى در موسسۀ اسمیتسونیان

>>>

نمايش مستند طاق کسرى در لندن

 >>>