منابع

مستند طاق کسرى: منابع

 

اولين نمايش مستند طاق کسرى در لندن >>>

طاق کسری: تجلیل از معماری ایرانی >>>

طاق کسری – ایوان مدائن >>>