Jalil Shahnaz – Audio & Video

 

Masters of the tar: Jalil Shahnaz >>>

Jalil Shahnaz in recital >>>

Jalil Shahnaz – Naghme-Ye Dashti >>>

Jalil Shahnaz Improvises in ‘Bayat-e-Turk’ >>>

Jalil Shahnaz, Hasan Kasaii – Afshari >>>