برنامه آتى

صدا قدغن

پروژه جديد بيناد توس با همکاری اپیک

هدف اصلی اين پروژه حمايت از هنرهای صوتی بانوان هنرمند ایرانی و یا فارسی زبان است که به دلیل جنسیت مجبور به سکوت شده اند

 <<< اهداف پروژه
<<< قواعد شرکت در پروژه

  4bdenvoice@toosfoundation.com :ايميل براى تماس با پروژه

این پروژه دردست اجراست. برای اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه برنامه ها رجوع کنید

 

 

برنامه آتی