برنامه آتى

صدا قدغن


پروژه جديد بيناد توس با همکاری اپیک
هدف اصلی اين پروژه حمايت از هنرهای صوتی بانوان هنرمند ایرانی و یا فارسی زبان است که به دلیل جنسیت مجبور به “سکوت” شده اند

 <<< اهداف پروژه
<<< قواعد شرکت در پروژه

  4bdenvoice@toosfoundation.com :ايميل براى تماس با پروژه