جرايد و رسانه ها

ترنم يادها و خاطره ها در غربت

 

مصاحبه مجله جوانان با جميل خرازى >>>

گزارش مجله جوانان >>>

ايران فردا – گزارش از رهيار شريف>>>

گزارش کيهان لندن >>>

چهره هاى آشنا – از فردوسى امروز >>>

گزارش مجله ديوان>>>

گزارش بازارهفته، دسامبر ۲۰۱۵>>>

گزارش بازارهفته لندن، دسامبر ۲۰۱۵ >>>