جرايد و رسانه ها

تاريخ موسيقى اصيل در ايران

 

از آنسوى به اينسوـ مقاله اى از فرهنگ فرهى، جوانان، سپتامبر ١٩١٧ >>>

 

جوانان، گزارش از برنامه توس >>>

 

كيهان لندن، گزارش از برنامه توس >>>

 

كيهان لندن، گفتگو با حسين دهلوى و اولين باغچه بان >>>

 

كيهان لندن، گفتگو با فرنوش بهزاد >>>

 

كيهان لندن، گفتگو با هوشنگ ظريف >>>

 

كيهان لندن، گفتگو با جميل خرازى >>>

 

هفته نامه پرشين، گزارش مراسم بنياد توس >>>

 

راديو زمانه، مينو صابرى، چشم انداز موسيقى كلاسيك >>>

 

راه زندگى، در باره جميل خرازى و بنياد توس >>>