جرايد و رسانه ها

گل هاى جاويدان

 

اطلاعات، بزرگداشت برنامه گلها >>>

 

كاوه، محمود خوشنام، جشنواره “گلها” >>>

 

كاوه، محمد عاصمى،  موسيقى، شعر، عشق >>>

 

كاوه، گزارش از برنامه >>>

 

كيهان، منصوره پيرنيا، گزارش برنامه >>>

 

كيهان، در باره گلپا >>>

 

كيهان، گفتگو با جين لويزون >>>

 

كيهان، گفتگو باجميل خرازى >>>

 

كيهان، مطلبى از جين لويزون >>>

 

كيهان، گزارش دوم از برنامه >>>

 

رنگارنگ، در باره فخرى نيكزاد >>>

 

رنگارنگ، گفتگو با جميل خرازى >>>

 

كيهان، در باره بنياد توس >>>

 

نيمروز، گفتگو با جين لويزون >>>

 

نيمروز، گفتگو با محمد حيدرى >>>

 

نيمروز، گفتگو با ناهيد >>>

 

نيمروز، گزارش اول از برنامه >>>

 

نيمروز، گزارش دوم از برنامه >>>

 

نيمروز، گفتگو باسروش ايزدى >>>

 

پرشين، گزارش مراسم بنياد توس >>>

 

روز، محمد رهيار، گزارش از برنامه >>>