جرايد و رسانه ها

در امتداد جاده ابریشم – لس انجلس

مصاحبه مجله جوانان با جمیل خرازی >>>

گزارش مجله جوانان از برنامه بنیاد توس در لس انجلس >>>

گزارش دوم مجله جوانان از برنامه بنیاد توس در لس انجلس >>>

گزارش  فردوسی امروز>>>