جرايد و رسانه ها

تاريخ ۳۰۰۰ سال رقص در ايران

 

بازار، گزارش >>>

 

كيهان، گزارش >>>

 

كيهان، گفتگو باجميل خرازى >>>

 

نيمروز، گفتگو با نيما كيان >>>

 

نوبهار، گزارش اول >>>

 

نوبهار، گزارش دوم >>>

 

پرشين، گزارش تصويرى >>>

 

پرشين، گزارش >>>