جرايد و رسانه ها

۱۰۰ سال ترانه در ايران

 

پرشين، سعيد كريمى، تاريخچه ترانه >>>

 

جوانان، گزارش اول >>>

 

جوانان، گزارش دوم >>>

 

كيهان، برنامه هاى بنياد توس >>>

 

نيمروز، گزارش >>>

 

نوبهار، گزارش >>>

 

پرشين، گزارش تصويرى >>>

 

پرشين، گزارش >>>

 

راه زندگى، گزارش >>>

 

رنگارنگ، گزارش >>>

 

تهران، در باره جميل خرازى >>>